Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN
Platné VZN
pdf VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
pdf VZN č.3/2007 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce Nová Ves nad Žitavou
pdf VZN č.2/2008 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Nová Ves nad Žitavou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
pdf VZN č.3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
pdf VZN č.1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadených obcou Nová Ves nad Žitavou
pdf VZN č.2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytnuté sociálne služby
pdf VZN č.3/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Nová Ves nad Žitavou
pdf VZN č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ZŠS.
pdf VZN č.3/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb
pdf VZN č.1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
pdf VZN č.2/2011 o verejnom poriadku
pdf VZN č.6/2011-Prevádzkový poriadok pohrebiska
pdf VZN č. 1/2013 o výške a účele použitia dotácií na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
pdf VZN č. 2/2013 O podmienkach držania psov na území obce Nová Ves nad Žitavou.
pdf VZN č. 3/2013 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
pdf VZN č. 4/2013 - Požiarny poriadok obce
pdf VZN č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nová Ves nad Žitavou
pdf VZN č.6/2013 a nakladaní obsahu žúmp
pdf VZN č.8/2013 o miestnom poplatku za KO a DSO
pdf VZN č.9/2013 o miestnych daniach
pdf VZN č.1/2014 o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volieb a referenda
pdf VZN č.2/2014 -Záväzná časť ÚP obce Nová Ves nad Žitavou
pdf VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a doplňa VZN č. 3/2007
pdf VZN č.1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o verejnom poriadku
pdf Štatút obce
pdf VZN o miestnom poplatku za KO a DS0 č.8/2013
pdf VZN obce č.2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č.3/2015 o dani z nehnuteľností
pdf VZN č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie "Novoveský park"
pdf VZN č.2/2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zŠ zriadených obcou Nová Ves nad Žitavou
pdf VZN č.3/2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 2/2011 o verejnom poriadku
pdf VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou
pdf VZN č. 5/2016 o výške a účele použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení.
pdf VZN č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016
pdf VZN č.2/2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov.
pdf VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

KALENDÁR

August 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Anabela

Anketa:

Počasie na Slovensku: